Obec Želnava

384 51 Volary

Volby 15. a 16. října 2010 do zastupitelstev obcí


Oznámení

o době a místě konání voleb

Starosta obce Želnava podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů a podle  § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

o z n a m u j e :

 

1.   Volby do Zastupitelstva obce Želnava se uskuteční

v pátek 15.října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu 16. října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2.   Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: kancelář Obecního úřadu v Želnavě

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Želnava, Slunečná a Záhvozdí.

 

3.           Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.

 

4.           Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5.           V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

 

6.           Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

 

 

V Želnavě dne 30.9.2010

Vilém Böhm

starosta obce

 

Vyvěšeno: 30.9.2010

Sejmuto: 16.10..2010