Obec Želnava

                Želnava 2

                384 51  Volary

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELNAVA

 konaného dne 20.01.20011

 

Obecní úřad v Želnavě, podle §93 odst.1, zákona č. 128/200 Sb, o obcích, ve znění

pozdějších  předpisů, oznamuje, že bylo svoláno  zasedání zastupitelstva obce Želnava

na den 20.01.2011 od 17.30 hodin v kanceláři OÚ Želnava.

 

 

 Program:

1.                  Zahájení.

2.                 Kronika obce

       pověření vedením kroniky obce

       schválení odměny za vedení kroniky

3.                 Rozdělení funkcí zastupitelů.

4.                 Jmenování domovníků v bytovkách č.p. 11, 12, 13.

5.                  Změna územního plánu.

6.                 ČOV – Smlouva o dílo s AQUAŠUMAVA s.r.o. - prodloužení kanalizace v obci.

- Předložení nabídky na zpracování PD stavbu „ Prodloužení kanalizace“.

7.                  Firma DIANA – konečná fakturace v souvislosti s opravami projektové dokumentace.

8.                 Dodatek smlouvy – A.S.A.

9.                 Rozpočtová změna – rekonstrukce kanceláře OÚ v Želnavě č. 01/2011.

10.             Nabídka  - znak obce

11.               Různé.

     stanovení termínu pro ústní jednání s majiteli nemovitostí - Červený taras

12.              Diskuse

13.              Závěr.

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 13.1.2011                                                                                  Sejmuto: 20.1.2011