OBEC ŽELNAVA

Obecně závazná vyhláška č. 01/2010,

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Želnava se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č.7/2010/4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Želnava zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)      poplatek ze psů,

b)      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c)      poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)      poplatek z ubytovací kapacity,

e)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Želnava.

(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)       Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)       Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 29 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)      za prvního psa       ........................................................................................................  200,- Kč,

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...................................................…   200,- Kč,

c)      za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho

jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ........................................100,- Kč,

d)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,

anebo poživatele sirotčího důchodu .........................................................................…  100,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.

(2)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

(1)       Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15-ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 29 této vyhlášky.

(3)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 10

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 15,- Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku

 (1)      Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 31.11. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30.03. následujícího kalendářního roku.

Čl. 12

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

ČÁST IV.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 13

Předmět poplatku, poplatník

(1)       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 14

Veřejné prostranství

            Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

·      silnice a místní komunikace a k nim přilehlé pozemky ve vlastnictví obce

·      náves okolo budovy obecního úřadu

·      park

·      hřiště před bytovkami s č.p. 11 a 12

·      hřiště nad bytovkami

·      veřejné prostranství před hřbitovem.

Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)       Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 47 této vyhlášky.

(3)       Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 17

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10,- Kč

(2)       Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístění reklamního zařízení 750 Kč/rok/m2

Čl. 18

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)      při užívání veřejného prostranství po dobu 15 dnů nebo delší nejpozději do 3 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

(2)       Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 2 je splatný do 30.11. příslušného kalendářního roku

(3)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 19

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatek se neplatí:

a)      z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

ČÁST V.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 20

Předmět poplatku a poplatník

(1)       Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2)       Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 29 této vyhlášky.

(3)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

Čl. 22

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 15,- Kč

 

Čl. 23

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný do 31.11. příslušného kalendářního roku.

(2)  Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek v odstavci 1, nejpozději do 30.03. následujícího kalendářního roku.

 

 

Čl. 24

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

ČÁST VI.

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 25

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a)         fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b)         fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 26

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 29 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 25 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

Čl. 27

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 25 písm. a) této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

a)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 150,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

 

(2)       Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 25 písm. b) této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:

c)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

d)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(3)       Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky

(4)       V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 28

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný

a)      jednorázově a to nejpozději do 30.05. příslušného kalendářního roku, pokud výše poplatku pro jednoho plátce, plátce z nemovitosti nepřekročí částku 500,-Kč

b)      ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.05. a do 30.10. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

ČÁST VII.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 29

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)       V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)       Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3)       Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 30

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 31

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 3/2003 o místních poplatcích

Čl. 32

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

                                                                                                                     Podpis

            ...................................                                                       ..........................................

                  Vladimír Strouhal                                                                 Václav Čížek

                     místostarosta                                                                           starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 15.01.2011