O B E C Ž E L N A V A

z v e ř e j ň u j e

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením zastupitelstva obce ze dne 29.9.2010

 

Záměr č. 10/2010/Prodej

na PRODEJ

nepotřebného movitého majetku obce travní sekačka - malotraktor zn. HONDA, Traktor HF 2216 K1 SE

 

Podmínky prodeje:

Kupující uhradí případné další náklady spojené s prodejem.

 

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky zájemců je možné doručit po dobu 15ti dnů ode dne zveřejnění záměru na OÚ Želnava v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci, označených „Záměr č.10/2009/Prodej – neotvírat“.

Vyjádření a připomínky k záměru je možné doručit po dobu 15ti dnů ode dne zveřejnění záměru do podatelny OÚ Želnava nebo faxem na tel.č. 388 306 123

Nabídka zájemců musí obsahovat minimálně:

1. Identifikaci zájemce:

·     u fyzických osob - jméno, příjmení, datum nar., trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu, tel.číslo,

·     u právnických osob - obch.jméno, sídlo, IČ, originál či ověř.kopii výpisu z obch. rejstříku, příp.

·     registraci z jiné evidence, tel. spojení, popř. kontaktní adresu

2. Navrhovanou kupní cenu

Nejnižší nabídka k jednání činí 10.000,- Kč.

Bližší informace je možné získat osobně v kanceláři obecního úřadu – u pí Šubové nebo na tel.č. 388 306 107.

K vyjádřením a nabídkám podaným po lhůtě, jakož i k těm, které nebudou obsahovat předepsaný min. obsah, nemusí být přihlíženo. Po uplynutí lhůty zveřejnění budou obálky s vyjádřením a nabídkami zájemců otevřeny a předloženy k posouzení na nejbližším jednání zastupitelstva.

 

 

Datum zveřejnění záměru : 30.09.2010

 

Datum sejmutí záměru :