O B E C   Ž E L N A V A

 

z v e ř e j ň u j e

 

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením zastupitelstva obce ze dne 10.12.2009

 

Záměr  č. 4/2009/Prodej

na PRODEJ

 

nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí

pro k.ú. Želnava na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako:

parcela č 205/2 - ostatní plocha o výměře 525 m2,

s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi,

paní Isoldě Rolincové a panu Ing. Pavlu Štěpánkovi,

každému cca ½ výše uvedeného pozemku.

 

Způsob ochrany nemovitosti:

·         rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

Na nemovitosti nevázne žádný dluh.

 

Podmínky prodeje:

·         Paní Isolda Rolincová zajistí geodetické vyměření parcely č. 205/2 – rozdělení na 2 stejné díly

·         Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem

·         Celá kupní cena za nemovitost včetně úhrady vynaložených nákladů bude kupujícími uhrazena na účet prodávajícího před podpisem kupních smluv

 

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky zájemců je možné doručit po dobu 15ti dnů ode dne zveřejnění záměru na OÚ Želnava v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci,

označených Záměr č.4/2009/Prodej – neotvírat“.

Vyjádření a připomínky k záměru je možné doručit po dobu 15ti dnů ode dne zveřejnění záměru do kanceláře OÚ Želnava nebo faxem na tel.č. 388 306 123

 

Nabídka zájemců musí obsahovat minimálně:

1.      Identifikaci zájemce:

·         u fyzických osob - jméno, příjmení, datum nar., trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu, tel.číslo, u nemovitostí kupovaných do spol. jmění manželů osobní údaje obou manželů

·         u právnických osob - obch.jméno, sídlo, IČ, originál či ověř.kopii výpisu z obch.rejstříku, příp. registraci z jiné evidence,  tel. spojení, popř. kontaktní adresu

2.      Navrhovanou výši kupní ceny

 Bližší informace je možné získat osobně v kanceláři obecního úřadu – u pí Šubové nebo na tel.č. 388 306 107. K vyjádřením a nabídkám podaným po lhůtě, jakož i k těm, které nebudou obsahovat předepsaný min. obsah, nemusí být přihlíženo. Po uplynutí lhůty zveřejnění budou obálky s vyjádřením a nabídkami zájemců otevřeny a předloženy k posouzení na jednání zastupitelstva.

 

Upozornění: při posuzování nabídek zájemců nemusí být upřednostněna ta s nejvyšší uvedenou cenou.

 

Datum zveřejnění záměru : 14.12.2009

Datum sejmutí záměru : 31.12.2009

Znovu zveřejnění před projednáváním v ZO dne: 9.9.2010

Sejmuto dne 29.9.2010

 

Tento dokument je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Želnavě

a na internetových stránkách obce http://zelnava.wbs.cz