Obec Želnava

Obecní úřad Želnava

 

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Želnava

 

Obecní úřad Želnava v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Želnava,

svolaného dosavadním starostou obce Vilémem Böhmem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Želnava – místnost obecního úřadu, Želnava čp. 2

Doba konání:

 

11.11.2010  od 17:30

Navržený
program:

1)    Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)    Schválení programu

3)    Volba starosty a místostarosty

a)     určení počtu místostarostů

b)    určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c)     určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)    volba starosty

e)     volba místostarosty

4)    Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)     určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy finančního výboru

c)     volba předsedy kontrolního výboru

d)    volba členů finančního výboru

e)     volba členů kontrolního výboru

5)    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6)    Smlouva o vytvoření díla – oprava kapličky

7)    Příprava projektu rekonstrukce ČOV a kanalizace

8)    Diskuse

9)    Závěr

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Želnava, dne 3.11.2010

 

 

.............................................

Vilém Böhm,

dosavadní starosta obce Želnava

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.11.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 11.11.2010

 

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na http://zelnava.wbs.cz/Uredni-deska.html