Obec Želnava

Obecní úřad Želnava

 

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Želnava

 

Obecní úřad Želnava v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Želnava.

 

 

Místo konání:

 

Obec Želnava – místnost obecního úřadu, Želnava čp. 2

Doba konání:

 

25.11.2010  od 17:00

Navržený
program:

1)    Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)    Složení slibu nových členů zastupitelstva

3)    Schválení programu

4)    Volba starosty a místostarosty

a)     určení způsobu volby starosty a místostarosty

b)    volba starosty

c)     volba místostarosty

5)    Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)     určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy finančního výboru

c)     volba předsedy kontrolního výboru

d)    volba členů finančního výboru

e)     volba členů kontrolního výboru

6)    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

7)    Smlouva o vytvoření díla – oprava kapličky

8)    Příprava projektu rekonstrukce ČOV a kanalizace

9)    Diskuse

10)           Závěr

 

 

 

V Želnavě, dne 16.11.2010

 

 

.............................................

Vilém Böhm,

dosavadní starosta obce Želnava

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.11.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 25.11.2010

 

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na http://zelnava.wbs.cz/Uredni-deska.html